Avís legal

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques (RGPD), també compleix amb la Lley 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable i titularitat de la pàgina web

Titular : Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf (ACPJG)
Inscrita al Registre d’Entitats Esportives amb el número 6666
NIF: G61791349
Seu social: C/. Tuset 32 , Barcelona 08006 – Barcelona
E-mail de contacte: info@periodistesgolf.cat
Telèfon: 934 145 262
Lloc Web: www.periodistesgolf.cat

Finalitat de la web

La finalitat d’aquesta Web es oferir als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació dels nostres serveis.

També dona la possibilitat de realitzar preinscripcions a diferents activitats.

Privacitat i tractament de dades

Es pot consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals que recull el Titular en la pàgina de la Política de Privacitat.

Propietat Intel·lectual

Tot accés a aquest lloc web queda subjecta a les següents condicions: la reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió del continguts o qualsevol altre us que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense el consentiment previ exprés i per escrit del Titular.

Obligacions i Responsabilitats de l’usuari

L’usuari queda informa’t, i accepta, que l’accés a la present web no suposa , en cap manera, l’inici d’una relació comercial amb l’ACPJG. D’aquesta manera, l’usuari pren el compromís de fer servir el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit el ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol altre manera, poden causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Limitació de responsabilitats

No es dona garantia a l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que poden veure’s impedides, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que hi son fora del seu control. No es fa responsable de las decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferides.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de mode immediat la relació amb l’ Usuari, si es detecta que un ús de l’espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts, es contrari a les presents Condicions Generals d’ús. No ens fem responsables por danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, ho abans possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui.

ACJPG exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a una dolenta utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de la Web. Tanmateix queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades. Per un altre costat, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels mencionats serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap de les maneres , ni tant sols per medi d’un hiperenllaç o hipervincle, la Web, així com cap dels seus continguts, almenys que tingui l’autorització expressa i per escrit del responsable de la Web.

La Web pot incloure enllaços a altres webs, gestionats por tercers, amb objecte de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadors. Degut això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquestes Webs, ni es posa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Protecció de dades

En algun moment es possible que l’usuari necessiti proporcionar dades personals, pot consultar com fem el tractament de dades a la política de privadesa de la Web

Cookies

L’ACPJG es reserva el dret de fer servir cookies. Per saber com serà aquest us pot consultar la política de cookies de la pàgina Web.

Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts al Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, no s’atorga garantia ni cap mena de declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en al Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, almenys en la mesura en que por llei no poden excloure tals declaracions i garanties.

Força Major

La empresa no és responsable en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a a interrupcions prolongades del subministre elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lions, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els suposats de força major o de cas fortuït.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de la Web, es regirà per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el suposat de que qualsevol estipulació de las presents Condicions Generals d’Ús resultarà inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència de una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució de dita estipulació por una altre que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’ estipulació original.

Desplaça cap amunt