Així es juga el campionat de Catalunya a la Roca

1. PARTICIPANTS
Hi podran participar els membres de l’associació així com els periodistes o persones vinculades als
mitjans de comunicació, que acreditin tenir hàndicap i amb llicència de la RFEG en vigor.
HÀNDICAP: No hi ha tall de hàndicap.

Club de Golf La Roca

2. INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran mitjançant correu electrònic.
El tancament d’inscripcions serà dia 20 de maig a les 12:00 hores.

3. MODALITAT DE JOC I PERCENTATGE DE HÀNDICAP
DATA I LLOC: 23 de maig . Golf la Roca
MODALITAT: Es jugarà sota la modalitat Stoke Play individual hàndicap amb resultat màxim de 10
cops per forat.
VOLTA: 18 forats
ÀREES DE SORTIDA:
Homes: Barres grogues o Blaves a elecció del Jugadors que ho hauran de comunicar al fer la
inscripció.
Dones : Barres vermelles
PERCENTATGE: El Hàndicap de joc serà el 100% del hàndicap de Camp.
HORARI DE SORTIDA:
Les sortides seran per dos tees i serà el Comitè el que fixarà els horaris i grups.

4. PREMIS
Campió Absolut de Catalunya
1r Classificat de 1a Categoria
1r Classificat de 2a Categoria
1r Classificat de 3a Categoria
Els premis no son acumulatius.

5. CLASSIFICACIONS
Absolut. Classificació indistinta de handicap 0 a 50
1ra Categoria indistinta de Hàndicap 0 a 18,4
2a Categoria indistinta de Hàndicap de 18,5 a 26,4
3ra Categoria indistinta de hàndicap de 26,5 a 50

6. TARJETA DE RESULTATS
Es considera entregada quan el jugador una vegada entregada la targeta surt de la zona habilitada
pel Comitè a tal efecte.

7. COMITÈ DE LA PROVA
El Comitè de la Prova estarà format per Joan Carles Armengol, president del Comitè de
periodistes jugadors de golf Ramon Palomar i un membre designat pel Comitè de Competició del
club.

8. DISPOSICIÓ FINAL
El Comitè de la Prova decidirà en tot el que afecti a l’organització i interpretació dels presents
Termes de la Competició. Igualment queda facultat per variar les Condicions dels presents
Termes si existissin causes que així ho aconsellin, sempre amb la finalitat del bon
desenvolupament de la prova.

Comitè de PeriodistesGolf de Catalunya
Maig 2023

Desplaça cap amunt